Misja szkoły

Celem statutowym działalności Katolickiej Szkoły SPSK w Wierzbiu jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, na którą składają się różne wymiary: fizyczny, społeczny, kulturowy, moralny i duchowy.

Cel ten Szkoła realizuje poprzez:

 • działalność edukacyjną,
 • indywidualny kontakt z wychowankiem;
 • wspieranie rodziny i jej funkcji,
 • działalność opiekuńczo-wychowawczą,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • ochronę i promocję zdrowia,
 • działalność proekologiczną i kulturową,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • pomoc osobom zagubionym, zagrożonym oraz ich rodzinom,
 • budowanie wspólnoty szkolnej opartej na zasadach Ewangelii;
 • rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • prowadzenie stałej formacji.
 • Szkoła jest wspólnotą opartą na wartościach ewangelicznych, miłości bliźniego, szacunku i wzajemnej pomocy.
 • pomaga nauczycielom, uczniom i rodzicom w ich integralnym rozwoju.
 • wychowywanie młodzieży na świadomego chrześcijanina, człowieka, Polaka.

Główną zasadą działań Szkóły Katolickiej w Wierzbiu, jest kładzenie nacisku na:

I. Integralny rozwój osoby ucznia

Przez integralny rozwój ucznia rozumiemy kształcenie i wychowywanie na:

 1. Płaszczyźnie formacji fizycznej, na którą składa się:
  • dbałość o życie i zdrowie jako najcenniejszego daru danego nam przez Boga,
  • nauka higieny życia i dbałość o zdrowie innych osób,
  • zainteresowanie uczniów aktywnością fizyczną uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć wychowania fizycznego,
  • integrowanie wymiaru fizycznego i psychicznego z wiarą, gdyż tylko taki układ daje spokój serca i ducha.
 2. Płaszczyźnie  formacji społecznej
  • kształtowanie postawy szacunku wobec siebie samego i drugiego człowieka,
  • wychowywanie do posłuszeństwa wobec rodziców, wychowawców,
  • nauka odpowiedzialności za czyny własne i innych,
  • kształtowanie postawy pełnego poszanowania dobra wspólnego, jakim jest: rodzina, zespół klasowy,szkoła, wspólnota Kościoła, Ojczyzna,
  • kształtowanie postawy samodzielnego dążenia do dobra,
  • formacja do miłości na rzecz służby bliźniego.
 3. Płaszczyźnie formacji kulturowej
  • dbałość o rozwój intelektualny uczniów(przekaz wiedzy i kształcenie umiejętności),
  • rozwijanie pasji i myślenia analitycznego i syntetycznego,
  • kształtowanie motywacji do nauki i spontanicznej chęci odkrywania kolejnych intelektualnych wyznań,
  • zwrócenie uwagi na, prawdę,dobro i piękno,
  • ukazanie chrześcijaństwa jako źródła kultury,
  • zapoznawanie ze znaczeniem wartości kulturowych poprzez żywy kontakt z nią,
  • szczególna troska o kulturę języka ojczystego,
  • dbałość o etyczny wymiar kultury,
  • kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur i narodowości.
 4. Płaszczyźnie formacji moralnej
  • nauka szeroko pojmowanego rozumienia, czym jest dobro i zło,
  • kształtowanie w wychowankach potrzeby odkrywania wartości moralnych i etycznych oraz wykorzystywania ich w życiu,
  • formacja sumienia, analizy swojego postępowania i uznawania prawdy o sobie.
 5. Płaszczyźnie formacji duchowej
  • odkrywanie wiary jako daru Boga,
  • nauka doświadczania Boga-miłującego Ojca i zawierzania mu całego życia,
  • kształtowanie postaw chrześcijańskich do życia wiarą jako relacji z Bogiem i życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła,
  • uczenia troski o własny rozwój duchowy poprzez przyjmowanie sakramentów świętych, modlitwę i życie Słowem Bożym,
  • wychowywanie do miłości bezwarunkowej i bezinteresownej,
  • wskazywanie na obecność Matki Bożej jako jednej z dróg dotarcia do Boga,
  • kształtowanie zdolności do głębokich relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem.
 6. Ponadto ważnym elementem działalności szkoły jest Indywidualizacja Potrzeb i Możliwości ucznia poprzez:
  • stawianie ucznia w centrum procesu edukacji i wychowywania,
  • utrzymywanie stałego , indywidualnego kontaktu z wychowankiem,
  • uznanie indywidualności, oryginalności i niepowtarzalności każdego dziecka, a co za tym idzie odkrywanie talentów,
  • analizę poziomu wiedzy i uzdolnień ucznia a także jego ograniczeń,
  • zapoznawanie się z sytuacją osobistą, rodzinną i środowiskową każdego ucznia,
  • umiejętne dostosowywanie treści do możliwości każdego ucznia,
  • ocenienie każdego ucznia według jego indywidualnych możliwości,,
  • docenienie dobrych stron ucznia i jego osiągnięć dydaktycznych,
  • opracowanie programu indywidualnego dla ucznia słabego i zdolnego,
  • opracowanie programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia ze szczególnymi potrzebami (posiadającego orzeczenie),
  • pomoc w zdiagnozowanych trudnościach,
  • pomoc uczniom w odkrywaniu własnej tożsamości i drogi w życiu.