Podręczniki

Wykaz Podręczników 

Uczniowie szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020, uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.811).

Celem dotacji jest poprawa sytuacji uczniów i ich rodzin poprzez szersze włączenie państwa w proces wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk. Ma to się dokonać poprzez zapewnienie uczniom, w szczególności objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do wysokiej jakości podręczników z równoczesnym zniesieniem barier wynikających z istniejących obecnie wysokich cen tych, podstawowych dla każdego ucznia, materiałów dydaktycznych.

Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje Dyrektor szkoły, zgodnie z obowiązującym zestawem podręczników ustalonym z nauczycielami, radą pedagogiczną i radą rodziców.

W roku szkolnym 2019/2020 dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:

  • podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I-III,
  • podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV-VIII,

Oznacza to, iż wszyscy uczniowie z każdej klasy szkoły podstawowej (od klasy I po VII włącznie) otrzymają we wrześniu 2019 roku wypożyczony z biblioteki szkolnej na dany rok szkolny zestaw podręczników oraz bezzwrotne materiały ćwiczeniowe do zajęć edukacyjnych obowiązkowych.

Rodzice dokonują jedynie zakupu podręczników:

-w klasach I, II i III – z  religii,

-w klasie IV-VI– z religii, języka niemieckiego

-w klasie VII-VIII– z religii.